• https://www.youtube.com/embed/tMHwKwdZdvA?wmode=opaque&autohide=1&start=0
  [세상을 바꾼 기업가] 6회 애플 - 김상겸 교수
 • https://www.youtube.com/embed/tRUGKujMlS8?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [세상을 바꾼 기업가] 5회 샤넬 - 김용삼 특임교수
 • https://www.youtube.com/embed/4eeesNFI6ew?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [세상을 바꾼 기업가] 4회 YouTube - 조우현 연구원
 • https://www.youtube.com/embed/UgHMlID8-RE?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [세상을 바꾼 기업가] 3회 이케아 - 한정석 편집위원
 • https://www.youtube.com/embed/xuqEMkl6X6I?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [세상을 바꾼 기업가] 2회 레고(LEGO) - 김규태 기자
 • https://www.youtube.com/embed/0rVe171xNxg?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [세상을 바꾼 기업가] 1회 닛신식품 - 윤서인 작가
 • https://www.youtube.com/embed/a8EEoI6kD50?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [한국의 기업가] 3회 - 최고의 결혼정보업체를 소개해 `듀오`_이웅희 한양대 교수
 • https://www.youtube.com/embed/nXEGnkyIb3A?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [한국의기업가] 2회 `삼성을 세계적 기업으로 만든 이건희 회장` 편
 • https://www.youtube.com/embed/hsWqinGOlek?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  [한국의기업가] 1회 `바다에서 구현한 기업가 정신, 동원산업 김재철 회장` 편
 • https://www.youtube.com/embed/0nmFvf3uaNM?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 국순당, 배상면
 • https://www.youtube.com/embed/2ZNBYWQ1SYs?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가: 한미약품, 임성기
 • https://www.youtube.com/embed/icoIow-eiqY?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 통인익스프레스, 김정환
 • https://www.youtube.com/embed/vDd3DFt9b0k?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 나상균, 죠스푸드 (김상겸 단국대 경제학과 교수)
 • https://www.youtube.com/embed/AJnhnV8CTSM?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 아이템베이, 김치현
 • https://www.youtube.com/embed/23d5CNsqcdM?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 이성당, 오순례
 • https://www.youtube.com/embed/7z4MGu8o9c0?wmode=opaque&autohide=1&start=0&autoplay=1
  한국의 기업가 : 쿠팡, 김범석

1 2 3

검색 목록보기